Protocol Veiligheidstrainingen en -examens
Fort Markenbinnen februari 2021 versie 1.3

Inleiding

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Doelstelling protocol

De doelstelling van dit protocol is om veilig te kunnen herstarten met het praktijkonderwijs van BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM richtlijnen. RIVM en Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden. Iedereen moet dan wel 1.5 meter afstand tot elkaar houden en de RIVM richtlijnen volgen. Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Dit protocol beschrijft de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die RBOC Fort Markenbinnen heeft genomen rondom Covid-19 op het gebied van:

 1. gedragsregels social distancing en hygiëne;
 2. aanwezigheid op de cursuslocatie;
 3. pauzes en catering;
 4. schoonmaak;
 5. leermiddelen en lesinhoud;
 6. in-company cursussen

Uitgangspunten

 • De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.
 • De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.
 • De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen blijven van kracht.
 • De richtlijnen van het RIVM¹ zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.
fort-treffelijk-brancheprotocol

1 Gedragsregels social distancing en hygiëne

Richtlijnen RIVM

De richtlijnen van het RIVM² zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden). Handel vervolgens volgens de richtlijnen die RIVM voor deze situaties geeft.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.
 • De receptionist zal bij binnenkomst een gezondheidscheck doen om vast te stellen dat géén van de cursisten klachten heeft die passend zijn bij het nieuwe coronavirus.

Gezondheidscheck

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de cursist niet deelnemen aan de training totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Informatieverstrekking gedragsregels social distancing en hygiëne

 • Cursisten ontvangen voorafgaand aan de cursus een aangepaste bevestiging met daarin de gedragsregels voor social distancing en hygiëne.
 • Deze gedragsregels zijn ook terug te vinden op de homepage van www.fortmarkenbinnen.nl en eventueel in de nieuwsbrief of op social media.
 • RBOC Fort Markenbinnen houdt middels voorlichting,  instructie en mails  haar personeel en  instructeurs op de hoogte van eventuele wijzigingen op het protocol.

Groepsgrootte

Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.

Maatregelen om 1.5 meter afstand te bewaren

 • Er wordt gewerkt met verschillende aanvangstijden, pauzes en eindtijden om het aantal cursisten te spreiden over de dag.
 • In zowel de genieloods als het fort zijn looproutes, afstandslijnen en werkvakken gecreëerd om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen.
 • In het bedrijfsrestaurant hebben de cursisten bij cursusaanvang en in de pauze een vaste plek. Bij aanvang van de cursus vullen zij een lunchlijst in. Tijdens de lunchpauze staat de bestelde lunch klaar op die vaste plek.

Handen wassen

 • Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij de entree van het fort en de genieloods in de vorm van desinfectiezuilen en elke instructieruimte.
 • In de toiletten van het fort en de genieloods hangen instructies hoe de handen gewassen dienen te worden.
 • Bij de entree van het fort en de genieloods moeten de handen worden gedesinfecteerd.
 • Bij het verlaten van de instructieruimte, tijdens pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd.

Mondkapjes

 • Tijdens cursussen geldt het dringend advies om mondkapjes te dragen. Deze moeten op tijdens het bewegen en tijdens het oefenen. Deze kunnen afgedaan worden wanneer men zit en tijdens het oefenen van mond op mond beademing/reanimatie.

Toezicht op naleving van regels

 • Medewerkers en instructeurs houden toezicht op naleving van de regels.
 • Medewerkers en instructeurs spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.

Aanpak bij wijzigingen in de RIVM richtlijnen

RBOC Fort Markenbinnen houdt wijziging in informatie op de website van het RIVM bij.

Zodra er wijzigingen zijn, worden, indien nodig, de protocollen en procedures met gedrags- en hygiëneregels zo snel mogelijk herzien en medewerkers, instructeurs, cursisten en opdrachtgevers hierover geïnformeerd.

2 Aanwezigheid op de cursuslocatie

 Vervoer-aankomst

 • Opdrachtgevers en cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de cursuslocatie met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, veiligheidsregio’s en gemeenten.
 • Cursisten zijn 5-10 minuten voor aanvang cursus welkom in de genieloods voor de ontvangst. Indien de cursist eerder aankomt blijft hij/zij in de auto zitten .
 • Alleen vooraf aangemelde cursisten wordt toegang tot de cursus verleend.

Gedrags- en hygiëneregels in de gebouwen

 • De gedrags- en hygiëneregels worden met een filmpje aan het begin van de cursusdag uitgelegd.
 • Daar waar mogelijk staan deuren open, zodat cursisten deze niet hoeven te openen.
 • Regelmatig worden instructieruimtes gelucht.

Begeleiding cursisten

 • Cursisten melden zich bij de receptie van de genieloods. Daar vindt de gezondheidscheck plaats.
 • De cursist schrijft zich in en krijgt voor de BHV herhaling nitryl handschoentjes verstrekt (t.b.v. de reanimatie) en een korte uitleg over de in te vullen lunchlijst en het mandje met cursusbenodigdheden.
 • De cursist kan koffie/thee halen bij koffiecorner in het bedrijfsrestaurant en gaat aan de hem/haar toegewezen plek in het bedrijfsrestaurant zitten.
 • Voor aanvang van de cursus vindt er in het bedrijfsrestaurant wordt een instructiefilmpje getoond over het verloop van de dag en de regels die er gelden mb.t. hygiëne en veiligheid.
 • De instructeur neemt na de uitleg zijn/haar leerlingen mee naar de instructieruimte(s).
 • De cursisten dienen na de cursus zo spoedig mogelijk de locatie te verlaten.

4 Schoonmaak

Er wordt schoongemaakt op basis van de RIVM hygiënerichtlijnen. Voor de schoonmaak geldt:

 • Er is oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimten en toiletten aanwezig.
 • De gebruiker reinigt de toiletzitting, doortrekpaneel of knop en deurknoppen zelf voor en na gebruik met de aanwezige desinfectiemiddelen.
 • Cursisten reinigen en/of desinfecteren tafels en leermiddelen voorafgaand en na afloop van een onderdeel tijdens de BHVH. Na basisopleidingen wordt het lokaal gereinigd door een externe schoonmaakdienst. Les- en hulpmiddelen worden gereinigd en gedesinfecteerd door de facilitaire dienst.
 • Tijdens pauze-momenten worden contactoppervlakten zoals deurknoppen en trapleuningen gereinigd en gedesinfecteerd door de facilitaire dienst.

5 Leermiddelen en lesinhoud

 • De eisen met betrekking tot eind- en toetstermen van de certificerende instellingen blijven van kracht.
 • De cursist laat zijn/haar competenties aantoonbaar zien aan de instructeur door gebruik te maken van poppen, audio-visuele middelen (bijvoorbeeld tabletop) en/of verbandtechnieken op zichzelf aan te brengen zodat certificering volgens de eind- en toetstermen kan worden verstrekt.

Hygiëne leermiddelen

 • Voorafgaand aan de cursus krijgt de cursist een mandje uitgereikt met ‘persoonlijke’ leermiddelen voor die dag zoals verbandmiddelen. Het mandje bevat ook een potlood met gum. De gum wordt gebruikt om toetsen in te drukken of met kaartjes te schuiven, hierdoor wordt contact voorkomen.
 • Alle leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de cursus gedesinfecteerd.
 • De schoonmaakvoorschriften van de fabrikant van de reanimatiepop worden gebruikt.
 • Bij lesonderdelen waar meerdere deelnemers in contact komen met dezelfde materialen moeten nitryl handschoenen worden gedragen. Deze moeten direct na de oefening worden weggegooid.

BHV bij brand en ontruiming

 • Ook bij het onderdeel brandbestrijding buiten of in de KBI-ruimte of bij de uitvoering van een scenariotraining of ontruimingsoefening moet de 1.5 meter afstand gehouden worden.
 • Ontruiming wordt via een table-top of via digitale middelen behandeld en beoefend.

EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED

 • RBOC fort Markenbinnen volgt in haar praktijktrainingen de adviezen van het NRR.
 • Alle oefenpoppen worden gereinigd na gebruik door een cursist. De reanimatiepop draagt  geen kleding.
 • De cursist krijgt voor het onderdeel beademing de beschikking over zijn eigen ‘gezichtje’ en longzakje.
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of op een simulatieslachtoffer (Lotus) maar op oefenpoppen, slachtofferpoppen of zichzelf. Mensen uit één huishouden die samen deelnemen aan een cursus kunnen deze handelingen wel op elkaar oefenen.
 • Behalve tijdens de EHBO basis (verplicht) zal er geen gebruik gemaakt worden van de inzet van simulatieslachtoffers (Lotus).

6 In-company cursussen

 • Alle voorgaande richtlijnen uit dit protocol zijn ook van toepassing op in-company cursussen.
 • Het opleidingsinstituut bespreekt daar waar noodzakelijk de inhoud van het protocol met de opdrachtgever.
 • Voorafgaand aan een in-company cursus stemt het opleidingsinstituut met de betreffende klant af of de veiligheid van medewerkers en cursisten kan worden gegarandeerd en of gewerkt kan worden volgens de RIVM-richtlijnen.
 • Voor een cursus van 12 personen wordt er gewerkt met 6 onderdelen in een carrousel met 2 cursisten per onderdeel. Binnen het onderdeel en tussen de onderdelen moet de 1,5 meter afstand gegarandeerd zijn. De klant draagt zorg dat de cursusruimte aan deze eisen voldoet.
 • RBOC fort Markenbinnen verifieert voorafgaand aan de cursus met een intake checklist of aan de gedrags- en hygiëneregels kan worden voldaan.
 • Naast de intake wordt ook een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd kort voor de cursus begint. Een LMRA is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Als uit de LMRA blijkt dat niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, dan kan de cursus niet plaatsvinden.