Protocol veiligheidstrainingen en -examens

 

Inleiding

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan

verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te

beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

 

Doelstelling protocol

De doelstelling van dit protocol is om veilig te kunnen opleiden en werken met het praktijkonderwijs van BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM richtlijnen. 

RIVM en Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden. 1.5 meter afstand tot elkaar houden mag wel, maar hoeft niet meer. Maar het is wel verstandig. Iedereen moet de RIVM richtlijnen volgen. Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

 

Verschillende vormen van e-learning worden momenteel al veel ingezet en kunnen onderdeel uitmaken van een cursus. E-learning kan het oefenen en het toetsen van praktische vaardigheden met de daarbij behorende leermiddelen echter niet vervangen. E-learning is daarmee voor onze branche niet voor alle cursussen een passend alternatief.

 

Dit protocol beschrijft de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die RBOC Fort Markenbinnen heeft genomen rondom Covid-19 op het gebied van:

 1. gedragsregels en hygiëne;
 2. aanwezigheid op de cursuslocatie;
 3. pauzes en catering;
 4. schoonmaak;
 5. leermiddelen en lesinhoud;
 6. in-company cursussen

 

Uitgangspunten

 • De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.
 • De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.
 • De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de  branche van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen blijven van kracht en kunnen op detailpunten afwijken. Opleiden en examineren zijn verschillende disciplines
 • De richtlijnen van het RIVM¹ zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

 

1 Gedragsregels en hygiëne

 

Richtlijnen RIVM

De richtlijnen van het RIVM² zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

 

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden). Handel vervolgens volgens de richtlijnen die RIVM voor deze situaties geeft.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • 1.5 meter afstand houden mag wel, hoeft niet 
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn. 

 

Informatieverstrekking gedragsregels en hygiëne

 • Cursisten ontvangen voorafgaand aan de cursus een aangepaste bevestiging met daarin de gedragsregels en hygiëne.
 • Deze gedragsregels zijn ook terug te vinden op de homepage van www.fortmarkenbinnen.nl en eventueel in de nieuwsbrief of op social media. RBOC Fort Markenbinnen houdt middels voorlichting,  instructie en mails  haar personeel en  instructeurs op de hoogte van eventuele wijzigingen op het protocol.

 

Handen wassen

 • Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij de entree van het fort en de genieloods in de vorm van desinfectiezuilen en elke instructieruimte.
 • In de toiletten van het fort en de genieloods hangen instructies hoe de handen gewassen dienen te worden. 
 • Bij de entree van het fort en de genieloods moeten de handen worden gedesinfecteerd.
 • Bij het verlaten van de instructieruimte,  tijdens pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd.

 

Toezicht op naleving van regels

 • Medewerkers en instructeurs houden toezicht op naleving van de regels.
 • Medewerkers en instructeurs spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.

 

Aanpak bij wijzigingen in de RIVM richtlijnen

RBOC Fort Markenbinnen houdt wijziging in informatie op de website van het RIVM bij.

Zodra er wijzigingen zijn, worden, indien nodig, de protocollen en procedures met gedrags- en hygiëneregels zo snel mogelijk herzien en medewerkers, instructeurs, cursisten en opdrachtgevers hierover geïnformeerd.

 

2 Aanwezigheid op de cursuslocatie

 

Vervoer-aankomst

 • Opdrachtgevers en cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de cursuslocatie met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, veiligheidsregio’s en gemeenten.
 • Cursisten zijn 5-10 minuten voor aanvang cursus welkom in de genieloods voor de ontvangst. Indien de cursist eerder aankomt blijft hij/zij in de auto zitten .
 • Alleen vooraf aangemelde cursisten wordt toegang tot de cursus verleend.

 

Gedrags- en hygiëneregels in gebouw

 • De gedrags- en hygiëneregels worden met een filmpje aan het begin van de cursusdag  uitgelegd.
 • Daar waar mogelijk staan deuren open, zodat cursisten deze niet hoeven te openen. 
 • Regelmatig worden instructieruimtes gelucht.

 

Begeleiding cursisten

 • Cursisten melden zich bij de receptie van de genieloods. 
 • De cursist schrijft zich in en krijgt een korte uitleg over de in te vullen lunchlijst 
 • De cursist kan koffie/thee halen bij koffiecorner in het bedrijfsrestaurant en  gaat aan de hem/haar toegewezen plek in het bedrijfsrestaurant zitten.
 • Voor aanvang van de cursus vindt er in het bedrijfsrestaurant wordt een instructiefilmpje getoond over het verloop van de dag en de regels die er gelden mb.t. hygiëne en veiligheid
 • De instructeur neemt na de uitleg zijn/haar leerlingen mee naar de instructieruimte(s)
 • De cursisten dienen na de cursus zo spoedig mogelijk de locatie te verlaten.

 

3 Pauzes en catering

 

 • De aanwijzingen uit paragraaf 1 gelden onverkort tijdens koffie/thee- en lunchpauzes
 • Pauzeren wordt gefaseerd gedaan om drukte in de poterne en het bedrijfsrestaurant te voorkomen.
 • De instructeur stuurt de cursisten aan en wijst hen op de looproutes en gedrags- en hygiëneregels.
 • RBOC Fort Markenbinnen verstrekt een lunch aan de cursist aan de hand van een bij ontvangst ingevulde lunchlijst. De lunch wordt klaargezet op de aan de cursist toegewezen plek in het bedrijfsrestaurant

 

4 Schoonmaak

 

Er wordt schoongemaakt op basis van de RIVM hygiënerichtlijnen. Voor de schoonmaak geldt:

 • Er is oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimten en toiletten aanwezig.
 • De gebruiker reinigt de toiletzitting, doortrekpaneel of knop en deurknoppen zelf voor en na gebruik met de aanwezige desinfectiemiddelen.
 • Cursisten reinigen en/of desinfecteren tafels en leermiddelen voorafgaand en na afloop van een onderdeel tijdens de BHVH. Na basisopleidingen wordt het lokaal gereinigd door een externe schoonmaakdienst. Les- en hulpmiddelen worden gereinigd en gedesinfecteerd door de facilitaire dienst.
 • Tijdens pauze-momenten worden contactoppervlakten zoals deurknoppen en trapleuningen gereinigd en gedesinfecteerd door de facilitaire dienst.

 

5 Leermiddelen en lesinhoud

 

 • De eisen met betrekking tot eind- en toets termen van de certificerende instellingen blijven van kracht.
 • De cursist laat zijn/haar competenties aantoonbaar zien aan de instructeur door gebruik te maken van poppen, audio-visuele middelen (bijvoorbeeld tabletop) en/of verbandtechnieken  zodat certificering volgens de eind- en toets termen kan worden verstrekt.

 

Hygiëne leermiddelen

 • Alle leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de cursus gedesinfecteerd.
 • Reinig alle leermiddelen na gebruik van een cursist in de cursus. Het gaat dan niet alleen om eerste hulpmiddelen, maar ook om brandblussers etc.
 • De schoonmaakvoorschriften van de fabrikant van de reanimatiepop worden gebruikt.
 • Elke cursist krijgt zijn eigen verbandmiddelen en gooit deze na gebruik weg

 

BHV bij brand en ontruiming

 • Ook bij het onderdeel brandbestrijding buiten of in de KBI-ruimte of bij de uitvoering van een scenariotraining of ontruimingsoefening hoeft geen 1.5 meter afstand gehouden worden, maar het mag wel.
 • Ontruiming wordt via een table-top of via digitale middelen op aanwijzingen van de cursist behandeld en beoefend.

 

EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED

 • De tijdelijke reanimatierichtlijnen maken onderdeel uit van de lesinhoud, maar volgens de adviezen van de NRR moet ook de reguliere reanimatie, inclusief beademing, worden geoefend.
 • Alle oefenpoppen worden gereinigd na gebruik door een cursist.  De reanimatiepop draagt  geen kleding. 
 • De cursist krijgt voor het onderdeel beademing de beschikking over zijn eigen ‘gezichtje’  en longzakje. 
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden hoeven niet op elkaar geoefend of op een simulatieslachtoffer (Lotus) maar op oefenpoppen, slachtofferpoppen of zichzelf. 
 • Behalve tijdens de EHBO basis (verplicht) zal er geen gebruik gemaakt worden van de inzet van simulatieslachtoffers (Lotus).

 

6 In-company cursussen

 • Alle voorgaande richtlijnen uit dit protocol zijn ook van toepassing op in-company cursussen.
 • RBOC Fort Markenbinnen bespreekt daar waar noodzakelijk de inhoud van het protocol met de klant.
 • Voorafgaand aan een in-company cursus stemt RBOC Fort Markenbinnen met de betreffende klant af of de veiligheid van medewerkers en cursisten kan worden gegarandeerd en of gewerkt kan worden volgens de RIVM-richtlijnen. 
 • RBOC fort Markenbinnen verifieert voorafgaand aan de cursus met een intake checklist of aan de gedrags- en hygiëneregels kan worden voldaan.
 • Naast de intake wordt ook een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd kort voor de cursus begint. Een LMRA is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Als uit de LMRA blijkt dat niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, dan kan de cursus niet plaatsvinden